Сподели:

Листа на сертифицирани информациски системи

Листа на сертифицирани информациски системи за давање на услуга за електронска препорачана испорака на документи на јавните институции

1.
Назив на сертифицираниот информациски систем за давање на услуга за електронска препорачана испорака на документи на јавните институции:
Nextsense eDelivery

Назив на субјектот: Друштво за информатичка технологија НЕКСТСЕНС ДОО Скопје
Седиште: Бул. „Партизански одреди“ бр. 62, 1000 Скопје
Датум на сертификација: 05.12.2016 година
Сериски број на сертификатот: 05122016/2
Деловоднички број: 10/3-3510/17
Сертификат: Сертификат „Nextsense eDelivery“

2.
Назив на сертифицираниот информациски систем за давање на услуга за електронска препорачана испорака на документи на јавните институции:
е-Пратка

Назив на субјектот: Македонски Телеком АД Скопје
Седиште: Кеј „13 Ноември“ бр. 6, 1000 Скопје
Датум на сертификација: 05.12.2016 година
Сериски број на сертификатот: 05122016/1
Деловоднички број: 10/4-4000/12
Сертификат: Сертификат „е-Пратка“

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form