Сподели:

LMS: Систем за управувано учење

Министерството за информатичко општество и администрација ги привршува активностите во рамките на спроведувањето на Системот за управување со учењето (LMS) за сите државни службеници, како еден од приоритетите во неговото работење.

Системот нуди низа предности за организациите, корисниците и за предавачите, што ќе овозможи подигнување на степенот на професионална наобразба на државните службеници, заштеда на време и трошоци, а ќе овозможи и континуирано знаење за начинот, формата и услугата која ја даваат институциите.

Системот претставува веб базирано решение, а до него ќе може да пристапите од било која точка со пристап на интернет, па и од „паметен“ мобилен уред, преку повеќе прелистувачи.

Решението се состои од основни функционалности на системот и модули, како што се: модул за курсеви, модул за веб конференција, chat и други.

Посебно е значајно тоа што ние како корисниците сами ќе можеме да избереме кога, каде и што ќе учиме, а секој од нас ќе си избере сопствено темпо на учење, согласно предзнаењата, навиките за учење. Исто така, ќе постои можност за самопроверка на знаењето, преглед на извештаите на успех и пријавување на дополнителни курсеви.

Кон сајтот на LMS >>

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Практични прашања и одговори за примена на ЗОУП

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Македонска рамка за интероперабилност (МРИ)

» Модул за организациска интероперабилност ИОП-О

» Модул за семантичка интероперабилност ИОП-С

» Модул за правна интероперабилност ИОП-Л

» Модул за техничка интероперабилност ИОП-Т

» Модул за техничка интероперабилност ИОП-Т (Анекс: МИМ протокол)

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони

» Кодекс за констултации со јавноста за време на подготвувањето на регулативата

» Акти кои ја уредуваат материјата за проценка на влијанието на регулативата

» Прирачник за проценка на влијанието на регулативата

» Прирачник за засегнатите страни. Консултациите во процесот на креирање на политики во Владата на Република Македонија

» Методологија за оценка на спроведувањето на регулативата

» Прирачник за примена на методологијата за оценка на спроведувањето на регулативата