Сподели:

Објавена нацрт верзијата на Стратегијата и Акцискиот план за отворени податоци 2018-2020

Скопје, 13 јуни 2018 год.

Министерството за информатичко општество и администрација ја објавува нацрт Стратегијата и Акцискиот план за отворени податоци 2018-2020 

Стратегијата за отворени податоци 2018-2020 ги дефинира стратешките цели со кои ќе се поттикне објавувањето и користењето на отворените податоци. Целта е да се зголеми транспарентноста и отчетноста на државните институции, да се подобри квалитетот на услугите кои тие ги нудат и во исто време да се поттикнат иновациите во рамките на јавниот сектор и надвор од него.

Стратегијата за отворени податоци има за цел да создаде динамичен еко-систем на отворени податоци во кој податоците се произведуваат, отвoраат, збогатуваат и повторно се користат од различни чинители од јавниот, приватниот, академскиот и граѓанскиот сектор. Тоа ќе доведе до подобрување на испораката на услуги и ефикасноста на јавниот сектор и ќе придонесе за зголемување на учеството на граѓаните.

Исто така, на овој начин МИОА активно работи на борба против корупцијата и придонесува во создавањето на иновативна клима со нови економски можности за бизнис секторот.

Стратегијата за отворени податоци ќе се имплементира во периодот од 2018 до 2020 година. Акцискиот план за спроведување е составен дел на Стратегијата, и ги дефинира мерките и активностите, одговорните субјекти, временскиот период за реализација, потребните финансиски средства и изворот на финансирање, показателите за реализација и изворите за верификација на реализираното.

Изработката на Стратегијата е во рамките на проектот „Поддршка на процесот на реформи во јавната администрација“, финансиран од Британската амбасада во Скопје. Стратегијата се работеше во рамки на работна група со преставници од државни институции, граѓанскиот, приватниот и академскиот сектор, а ангажирани се и локални експерти. Во процесот на изработка на стратегијата за отворени податоци беше вклучен и реномиран меѓународен експерт од Велика Британија, г-дин Ендру Стот, како еден од пионерите во областа на отворени податоци.

МИОА ги повикува сите заинтересирани да испраќаат коментари најдоцна до 27ми јуни на следната адреса: gordana.dimitrovska@mioa.gov.mk

 

Министерство за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Практични прашања и одговори за примена на ЗОУП

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Македонска рамка за интероперабилност (МРИ)

» Модул за организациска интероперабилност ИОП-О

» Модул за семантичка интероперабилност ИОП-С

» Модул за правна интероперабилност ИОП-Л

» Модул за техничка интероперабилност ИОП-Т

» Модул за техничка интероперабилност ИОП-Т (Анекс: МИМ протокол)

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони

» Кодекс за констултации со јавноста за време на подготвувањето на регулативата

» Акти кои ја уредуваат материјата за проценка на влијанието на регулативата

» Прирачник за проценка на влијанието на регулативата

» Прирачник за засегнатите страни. Консултациите во процесот на креирање на политики во Владата на Република Македонија

» Методологија за оценка на спроведувањето на регулативата

» Прирачник за примена на методологијата за оценка на спроведувањето на регулативата