Shpërndaje:

TRAJNIME

Скопје, 12 декември 2019 година

Министерството за информатичко општество и администрација потсетува на законската обврска од член 58 став еден (1) од Законот за административните службеници („Службен весник на РСМ“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), за донесување на Годишен план за обуки на административни службеници од страна на органите и институциите од член 3 став 1 од истиот закон, а по претходно добиено мислење од Министерството за информатичко општество и администрација.

Shkup, 28 nëntor 2018

Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës (MSHIA), rikujton detyrimin ligjor të nenit 58 paragrafi (1) të Ligjit për Nëpunësit Administrativ ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 dhe 11/2018),

06 shkurt 2018, Shkup

Në funksion të realizimit të detyrës nga Pika 35: Informacioni nga E-trajnimi për barazi gjinore (moduli themelor dhe i avancuar) për administratën shtetërore i vendosur në Sistemin elektronik të menaxhimit me mësimin (SMM/LMS) nga seanca e dyzet e shtatë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, e mbajtur më 04.01.2018, ku u obligua Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë të realizojë trajnim për administratorët e TI-së për përdorimin e Sistemit elektronik të menaxhimit me mësimin, njoftojmë se ishin të realizuara dy trajnime më 26 dhe 29.01.2018 në Qendrën për trajnime në Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë

22 dhjetor 2017, Shkup

Përfundoi faza e parë e trajnimeve të caktuara për inspektorët e qeverisë qendrore për implementimin e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative (LPPA). Në 10 ditët e fundit në Shkup u mbajtën trajnime ku morën pjesë 450 inspektorë.

19 dhjetor 2017, Shkup

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës në Republikën e Maqedonisë në bashkëpunim me Shkollën rajonale për administratë publike (ReSPA) prej sot fillon me trajnime me temën: Menaxhimi i cilësisë në sektorin publik.

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form