Minister of information society and administration

Search form

ANNOUNCEMENTS

Skopje, January 11th, 2019

Ladies and Gentlemen,

The Ministry of Information Society and Administration will organize a public discussion on the National Operational Broadband Plan on January 17th, 2019 (Thursday) at 10:00 o'clock, in the MP's Club.

The Minister of Information Society and Administration, Damjan Manchevski, will give a speech during the public discussion.

Washington D.C., January 4th, 2019

The year of 2018 was key for strengthening cyber security capacities in the Republic of Macedonia. Partnership between the Ministry of Information Society and Administration and the World Bank is also directed to that end.

Pages

ANNOUNCEMENTS

Скопје, 31 јануари 2020

Согласно усвоениот модел за следење, известување и оценување, утврден во наративниот текст на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 – 2022 година, а врз основа на извештаите за степенот на имплементација и наодите. МИОА направи ревизија на Акцискиот план на Стратегијата за РЈА.

Тетово, 27 јануари 2020

Министерството за информатичко општество и администрација, продолжи со организација на повеќе настани во областа на дигитализацијата.

Лондон, 22 јануари 2020

Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски учествува на Светскиот образовен форум што се одржува во Лондон, од 19 до 22 јануари.

Pages