Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер

Согласно обврските што произлегуваат од член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 101/2019), имателот на информации - Министерство за информатичко општество и администрација, за службено лице кое посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер го определи административниот службеник:

Мирсада Шабани
телефон: +389(0)2 3200-929
mirsada.sabani@mioa.gov.mk

Министерство за информатичко општество и администрација
Бул. „Св.Кирил и Методиј“ бр. 54
1000 Скопје, Република Северна Македонија