Сподели:

Location of the Academy for Professional Development of the Administrative Officers of the Ministry of Information Society and Administration

ACADEMY FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE OFFICERS Bul. „Jane Sandanski“ no. 61, Aerodrom, 1000 Skopje, Republic of Macedonia
АКАДЕМИЈА ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ