OPEN DATA

Што се Отворени податоци? Отворени податоци се податоците кои ги создаваат органите и институциите од јавниот сектор во остварувањето на своите надлежности, а кои се јавно објавени со цел да се овозможи нивно користење од страна на правни или физички лица за создавање нови информации, содржини, апликации или услуги. Користењето на отворените податоци треба да поттикне: Иновации и создавање нови информации, содржини и апликации преку комбинирање или вкрстување на податоците; создавање нови услуги, креирање на работни места и социјална вклученост; зголемена отчетност и транспарентност на јавниот сектор; подобрување на квалитетот на податоците од јавниот сектор; развој на економијата и развој на конкуренцијата, и развој на информатичкото општество во Република Македонија. Кон сајтот на Отворени податоци >>