Извештај од спроведено истражување за унапредувањето на процесот на воведување на iso и caf моделите како инструменти за управување со квалитет во јавниот сектор