Сподели:

ОБРАСЦИ

Обрасци за имплементација на Законот за административни службеници

Обрасци за имплементација на Законот за административни службеници

Изјава за прифаќање на декларацијата за заедничката мисија на вработените во јавниот сектор

Обрасци за водење на постапка за управување со ефектот на административните службеници

Обрасци за водење на постапка за дисциплинска и материјална одговорност на административните службеници

Методологија за спроведување на функционална анализа во институциите од јавниот сектор

Обрасци на акти за систематизација

Обрасци за годишни планови за вработување

Обрасци / Разно

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони