Сподели:

ОБРАСЦИ

Обрасци за имплементација на Законот за административни службеници

Обрасци за имплементација на Законот за административни службеници

Изјава за прифаќање на декларацијата за заедничката мисија на вработените во јавниот сектор

Обрасци за водење на постапка за управување со ефектот на административните службеници

Обрасци за водење на постапка за дисциплинска и материјална одговорност на административните службеници

Методологија за спроведување на функционална анализа во институциите од јавниот сектор

Обрасци на акти за систематизација

Обрасци за годишни планови за вработување

Обрасци / Разно

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form