Сподели:

ЛЕГИСЛАТИВА

Закон за административни службеници

Закон за административни службеници, Сл. весник на РМ, бр. 27 од 05.02.2014 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници, Сл. весник на РМ, бр.199 од 30.12.2014 година

Закон за изменување на Законот за административни службеници, Сл. весник на РМ, бр.48 од 25.03.2015 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници, Сл. весник на РМ, бр.154 од 04.09.2015 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници, Сл. весник на РМ, бр. 05 од 14.01.2016 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници, Сл. весник на РМ, бр.142 од 01.08.2016 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници, Сл. весник на РМ, бр.11 од 18.01.2018 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници, Сл. весник на РСМ, бр.275 од 27.12.2019 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници, Сл. весник на РМ, бр.14 од 20.01.2020 година

Закон за административни службеници - консолидиран текст

 

Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за административни службеници:

Кодекс за административни службеници,Сл. весник на РМ, бр. 183 од 02.12.2014 година

Уредба за спроведување на постапката за вработување на административни службеници, Сл. весник на РМ, бр. 27 од 09.02.2018 година

Уредба за описите на категориите и нивоата на работните места на административните службеници, Сл. весник на РМ, бр. 72 од 07.05.2014 година

Исправка на Уредбата за описите на категориите и нивоата на работните места на административните службеници, Сл. весник на РМ, бр. 147 од 08.10.2014 година

Правилник за содржината и формата на годишниот извештај за изречени мерки за утврдена дисциплинска и материјална одговорност на административните службеници, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

Правилник за начинот на водење на дисциплинската постапка за дисциплински престап и образец за тајно гласање, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

Правилник за содржината и формата на годишен план за обуки на административните службеници и извештајот за негова реализација, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

Правилник за содржината и формата на годишната програма за генерички обуки на административни службеници, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

Правилник за начинот на водењето на постапката за утврдување на материјална одговорност и формата и содржината на решението за надомест на штета, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

Правилник за начинот на вршење на менторската работа и водењето на регистарот на ментори на административните службеници, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

Правилник за начинот на спроведување на испитoт за административно управување како и формата и содржината на потврдата за положен испит, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

Правилник за изменување на Правилникот за начинот на спроведување на испитoт за административно управување како и формата и содржината на потврдата за положен испит, Сл. весник на РМ, бр. 185 од 18.12.2017 година

Правилник за начинот на организирање и спроведување на обуките во училница и преку електронскиот систем за управување со обуки, како и времетраењето и вредноста на обуките за кои не мора да се склучи писмен договор со административен службеник, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

Правилник за рамката на општи работни компетенции за административните службеници, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

Правилник за содржината и формата на годишната програма за обука за административно управување, Сл. весник на РМ, бр. 11 од 26.01.2015 година

Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас, Сл. весник на РМ, бр. 11 од 26.01.2015 година

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас, Сл. весник на РМ, бр. 35 од 23.02.2018 година

Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас

Правилник за начинот на спроведување на полугодишното интервју, формата и содржината на извештајот за полугодишно интервју, поблиските критериуми за начинот на оценување на административниот службеник, формата и содржината на обрасците за оценување, формата и содржината на извештајот со ранг листа на годишни оценки, содржината на извештаите и начинот на оценување на административните службеници во други околности, како и поблиските критериуми за начинот на оценување, и начинот на реализација на мерките за одличен и слаб учинок на административен службеник во институции со помалку од 20 административни службеници, Сл. весник на РМ, бр. 63 од 10.4.2018 година

 

Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за административни службеници

Кодекс за административни службеници,Сл. весник на РМ, бр. 183 од 02.12.2014 година

Уредба за спроведување на постапката за вработување на административни службеници, Сл. весник на РМ, бр. 27 од 09.02.2018 година

Уредба за описите на категориите и нивоата на работните места на административните службеници, Сл. весник на РМ, бр. 72 од 07.05.2014 година

Исправка на Уредбата за описите на категориите и нивоата на работните места на административните службеници, Сл. весник на РМ, бр. 147 од 08.10.2014 година

Правилник за содржината и формата на годишниот извештај за изречени мерки за утврдена дисциплинска и материјална одговорност на административните службеници, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

Правилник за начинот на водење на дисциплинската постапка за дисциплински престап и образец за тајно гласање, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

Правилник за содржината и формата на годишен план за обуки на административните службеници и извештајот за негова реализација, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

Правилник за содржината и формата на годишната програма за генерички обуки на административни службеници, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

Правилник за начинот на водењето на постапката за утврдување на материјална одговорност и формата и содржината на решението за надомест на штета, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

Правилник за начинот на вршење на менторската работа и водењето на регистарот на ментори на административните службеници, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

Правилник за начинот на спроведување на испитoт за административно управување како и формата и содржината на потврдата за положен испит, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

Правилник за изменување на Правилникот за начинот на спроведување на испитoт за административно управување како и формата и содржината на потврдата за положен испит, Сл. весник на РМ, бр. 185 од 18.12.2017 година

Правилник за начинот на организирање и спроведување на обуките во училница и преку електронскиот систем за управување со обуки, како и времетраењето и вредноста на обуките за кои не мора да се склучи писмен договор со административен службеник, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

Правилник за рамката на општи работни компетенции за административните службеници, Сл. весник на РМ, бр. 142 од 26.09.2014 година

Правилник за содржината и формата на годишната програма за обука за административно управување, Сл. весник на РМ, бр. 11 од 26.01.2015 година

Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас, Сл. весник на РМ, бр. 11 од 26.01.2015 година

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас, Сл. весник на РМ, бр. 35 од 23.02.2018 година

Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас

Правилник за содржината на годишниот извештај на Државниот управен инспекторат за спроведени инспекциски надзори, Сл. весник на РМ, бр. 11 од 26.01.2015 година

Правилник за начинот на спроведување на полугодишното интервју, формата и содржината на извештајот за полугодишно интервју, поблиските критериуми за начинот на оценување на административниот службеник, формата и содржината на обрасците за оценување, формата и содржината на извештајот со ранг листа на годишни оценки, содржината на извештаите и начинот на оценување на административните службеници во други околности, како и поблиските критериуми за начинот на оценување, и начинот на реализација на мерките за одличен и слаб учинок на административен службеник во институции со помалку од 20 административни службеници, Сл. весник на РМ, бр. 63 од 10.4.2018 година

 

 

Закон за вработените во јавниот сектор

Закон за вработените во јавниот сектор, Сл. весник на РСМ, бр. 27 од 05.02.2014 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор, Сл. весник на РСМ, бр. 199 од 30.12.2014 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор, Сл. весник на РСМ, бр. 27 од 15.02.2016 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор, Сл. весник на РСМ, бр. 35 од 23.02.2018 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор, Сл. весник на РСМ, бр. 198 од 31.10.2018 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор, Сл. весник на РСМ, бр. 143 од 12.07.2019 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор, Сл. весник на РСМ, бр. 14 од 20.01.2020  година

Закон за вработените во јавниот сектор - консолидиран текст

Закон за вработените во јавниот сектор - консолидиран текст, („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14, 27/16,35/18,198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 143/19)

 

Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за вработените во јавниот сектор:

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на каталогот на работните места во јавниот сектор, начинот на определување на шифрите на работните места, како и начинот на внесување и бришење на работните места од каталогот, Сл. весник на РСМ, бр. 132 од 05.09.2014 година

Правилник за формата и содржината на регистарот на вработените во јавниот сектор, начинот на неговото водење, начинот на пристап, користење, обработка на податоците, како и начинот на обезбедување одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците, Сл. весник на РСМ, бр. 132 од 05.09.2014 година

Правилник за формата и содржината на трансфер листи на можни преземања на вработените во јавниот сектор, начинот на водењето, начинот на пристап, како и начинот на обезбедување на одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците, Сл. весник на РСМ, бр. 116 од 25.06.2018 година

Уредба за начинот на располагање со примените подароци, начинот на управување со евиденцијата на примените подароци и други прашања во врска со примањето на подароци, Сл. весник на РСМ, бр. 153 од 20.10.2014 година

Правилник за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места, кaкo и содржината на функционалната анализа на институциите на јавниот сектор, Сл. весник на РСМ, бр. 11 од 26.01.2015 година

Правилник за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и на пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажниподатоци при вработување во јавен сектор, Сл. весник на РСМ, бр. 34 од 06.03.2015 година

Mетодологија за планирање на вработувањата во јавниот сектор согласно со начелото за соодветна и правична застапеност, како и формата, содржината и образецот на годишниот план за вработување и извештајот за реализација на годишниот план за вработување, Сл. весник на РСМ, бр. 63 од 01.04.2016 година

 

 

Закон за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

Закон за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Сл. весник на РМ, бр. 51 од 13.04.2011 година

Закон за изменување и дополнување на законот за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Сл. весник на РМ, бр. 148 од 29.10.2013 година

Закон за изменување и дополнување на законот за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Сл. весник на РМ, бр. 41 од 27.02.2014 година

Закон за изменување и дополнување на законот за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Сл. весник на РМ, бр. 130 од 03.09.2014 година

Закон за изменување и дополнување на законот за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Сл. весник на РМ, бр. 53 од 21.03.2016 година

Закон за изменување и дополнување на законот за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Сл. весник на РМ, бр. 11 од 18.01.2018 година

Закон за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен - консолидиран текст

Закон за основање на државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка

Закон за инспекциски надзор

Закон за инспекциски надзор, Сл. весник на РМ, бр. 50 од 13.04.2010 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор, Сл. весник на РМ, бр. 161 од 15.12.2010 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор, Сл. весник на РМ, бр. 157 од 11.11.2011 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор, Сл. весник на РМ, бр. 147 од 28.10.2013 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор, Сл. весник на РМ, бр. 41 од 27.02.2014 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор, Сл. весник на РМ, бр. 33 од 05.03.2015 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор, Сл. весник на РМ, бр. 193 од 06.11.2015 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор, Сл. весник на РМ, бр. 53 од 21.03.2016 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор, Сл.весник на РМ, бр. 11 од 18.01.2018 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор, Сл.весник на РМ, бр. 83 од 08.05.2018 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор, Сл.весник на РМ, бр. 120 од 29.06.2018 година

Закон за инспекциски надзор - консолидиран текст

 

Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за инспекциски надзор:

Правилник за формата и задолжителните елементи на решение и заклучок на инспектор, Сл. весник на РМ, бр. 165 од 29.11.2011 година
> Образец бр. 1: Решение за извршен инспекциски надзор
> Образец бр. 2: Заклучок за извршен инспекциски надзор

Правилник за формата и задолжителните елементи на записник од извршен инспекциски надзор, Сл. весник на РМ, бр. 165 од 29.11.2011 година
> Образец: Записник од извршен инспекциски надзор

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на инспекциска евиденција, како и содржината на извештаите од инспекциската статистика, Сл. весник на РМ, бр. 165 од 29.11.2011 година
> Уписник за предметите од првостепената инспекциска постапка (Ип1)
> Уписник за предметите од второстепената инспекциска постапка (Ип2)
> Извештај за податоците кои што се однесуваат на инспекциската статистика за предметите од првостепената инспекциска постапка (ИзИп1)
> Извештај за податоците кои што се однесуваат на инспекциската статистика за предметите од второстепената инспекциска постапка (ИзИп2)

Правилник за формата, содржината и образецот на уверението за положен стручен испит, односно за положен испит за проверка на знаењето за инспектор, Сл. весник на РМ, бр. 165 од 29.11.2011 година
> Уверение 1: Уверение за положен стручен испит за инспектор
> Уверение 2: Уверение за положен испит за проверка на знаењето за инспектор

Правилник за начинот на полагање на испит за проверка на знаење за инспектор, Сл. весник на РМ, бр. 165 од 29.11.2011 година

Правилник за начинот на полагање на стручен испит за инспектор, Сл. весник на РМ, бр. 165 од 29.11.2011 година

Правилник за формата и содржината на кварталниот извештај за работа на секој инспектор, Сл. весник на РМ, бр. 44 од 19.03.2015 година

Правилник за видот, формата и содржината на регистрите од интерес на инспекцискиот совет, Сл. весник на РМ, бр. 44 од 19.03.2015 година

Правилник за формата и содржината на кварталниот план за работа на секој инспектор, Сл. весник на РМ, бр. 44 од 19.03.2015 година
> Образец бр. 1.1: Преглед на инспекциски надзори на секој инспектор
> Образец бр. 1.2: Преглед на инспекциски надзори на секој инспектор
> Образец бр. 1.3: Преглед на инспекциски надзори на секој инспектор

Правилник за формата и содржината на годишната програма за работа на инспекциските служби, Сл. весник на РМ, бр. 44 од 19.03.2015 година

Правилник за формата и содржината на месечниот план за работа на инспекциските служби, Сл. весник на РМ, бр. 44 од 19.03.2015 година
> Образец бр. 1: Месечен план на инспекциски надзори

Правилник за формата и содржината на годишниот извештај за работата на инспекциската служба, Сл. весник на РМ, бр. 44 од 19.03.2015 година

Правилник за формата, содржината и образецот на привремена лиценца за инспектор, Сл. весник на РМ, бр. 44 од 19.03.2015 година
> Образец бр. 1: Привремена лиценца за инспектор

Правилник за начинот на полагањето на испитот за инспектор, како и формата и содржината на барањето за полагање на испит и на лиценцата за инспектор, Сл. весник на РМ, бр. 21 од 08.02.2016 година

Правилник за формата и содржината на образецот за годишна оцена за успешност на инспектор, Сл. весник на РМ, бр. 21 од 08.02.2016 година

 

Закон за електронско управување

Закон за електронско управување, Сл. весник на РМ, бр. 105 од 21.08.2009 година

Закон за дополнување на законот за електронско управување, Сл. весник на РМ, бр. 47 од 8.4.2011 година

Закон за изменување на законот за електронско управување, Сл. весник на РМ, бр. 193 од 06.11.2015 година

Закон за изменување на законот за електронско управување, Сл. весник на РМ, бр. 52 од 18.03.2016 година

Закон за електронско управување - консолидиран текст

Закон за електронско управување и електронски услуги, Сл. весник на РСМ, бр. 98 од 21.05.2019 година

 

 

Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за електронско управување:

Правилник за начинот на препознавање на единствената околина и комуникација меѓу органите по електронски пат преку единствената околина за размена на документи и податоци по електронски пат
> Насоки за техничките барања, начин на работа и функционирање на комуникацискиот клиент и препораки за користење на системот за интероперабилност

Правилник за начинот на сертифицирање на информациските системи кои ги користат органите за комуникација по електронски пат, како и за формата и содржината на сертификатот за функционалност на информациските системи
> Образец за СЕРТИФИКАТ за функционалност на информацискиот систем
> Насоки за сертифицирање на информациските системи | .PDF | .DOC
> БАРАЊЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА на функционалност на информациски систем

Правилник за изменување на правилникот за начинот на сертифицирање на информациските системи кои ги користат органите за комуникација по електронски пат, како и за формата и содржината на сертификатот за функционалност на информациските системи

Правилник за формата и содржината на основните елементи на барањето за доставување на административни услуги по електронски пат и за форматот на документот во електронска форма

Правилник за стандардите и правилата за унифицирани номенклатури во меѓусебната комуникација по електронски пат

Правилник за техничките барања за обезбедување на пристап до административните услуги по електронски пат и политиката на давателот за користените графички и други портали на информацискиот систем
> Насоки за техничките барања за обезбедување пристап до административните услуги по електронски пат и политики на давателот за користените графички и други портали на информацискиот систем

Правилник за стандардите и правилата за безбедност на информациските системи кои што се користат во органите за комуникација по електронски пат
> Насоки за нивоа на доверливост на информациите и нивоа на пристап до нив
> Насоки за дејствија по оценка и управување на ризикот
> Насоки за следење и управување на инциденти поврзани со информациска безбедност

Правилник за формата и содржината на евиденцијата на базите на податоци на органите кои меѓусебно комуницираат по електронски пат, начинот на нејзиното водење, форматот и содржината на образецот за известување за воспоставување на базата, за нејзиното одржување и чување, како и за промените што се однесуваат на нејзиниот статус, начинот на известувањето, како и начинот на користењето, запишувањето, пристапот и чувањето на евиденцијата на базите на административни услуги по електронски пат

> Насоки за начинот на користењето, запишувањето, пристапот и чувањето на евиденцијата на базите на административни услуги по електронски пат.

 

 

Закон за податоците во електронски облик и електронски потпис

Закон за основање на Македонска академска истражувача мрежа

Закон за организација и работа на органите на државната управа

Закон за општата управна постапка

Закон за општата управна постапка, Сл. весник на РМ, бр. 124 од 23.07.2015 година
 

Закон за управна инспекција

Закон за управна инспекција, Сл. весник на РМ, бр. 69 од 07.10.2004 година

Закон за изменување на законот за управната инспекција, Сл. весник на РМ, бр. 22 од 23.02.2007 година

Закон за дополнување на законот за управната инспекција, Сл. весник на РМ, бр. 115 од 25.09.2007 година

Закон за изменување и дополнување на законот за управната инспекција, Сл. весник на РМ, бр. 51 од 13.04.2011 година

Закон за изменување и дополнување на законот за управната инспекција, Сл. весник на РМ, бр. 193 од 06.11.2015 година

Закон за изменување и дополнување на законот за управната инспекција, Сл. весник на РМ, бр. 53 од 21.03.2016 година

Закон за изменување и дополнување на законот за управната инспекција, Сл. весник на РМ, бр. 11 од 18.01.2018 година

Закон за управната инспекција - консолидиран текст

 

Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за управна инспекција:

Правилник за образецот, формата и содржината на легитимацијата на управен инспектор, како и начинот на издавањето и нејзиното одземање, Сл. весник на РМ бр.112 од 10.09.2012 година
> Образец на легитимација на управен инспектор

 

Закон за архивски материјал

Закон за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност

Закон за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничка рамка за процена на работењето и давањето на услуги во...

Закон за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничка рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба, Сл. весник на РМ, бр. 69 од 14.05.2013 година

Закон изменување и дополнување на законот за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничка рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба, Сл. весник на РМ, бр. 193 од 06.11.2015 година

Закон за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничка рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба - консолидиран текст

 

Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничка рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба:

Упатство за воведување на заедничка рамка нa процена, формирање и работа нa тим за процена, процена нa состојбите и подготвување нa извештај за состојбите

Упатство за подготвување и донесување нa план за подобрување нa состојбата во постапката за заедничката рамка нa процена

Упатство за приоретизација нa мерките за подобрување нa cocтојбата co нивен избор

 

 

Закон за издавање на вредносни бонови - ваучери

Закон за електронските комуникации

Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Сл. весник на РМ, 26 декември 2013

Закон за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 13/2014, Сл. весник на РМ бр. 13 од 23.01.2014 година

Закон за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 44/2014, Сл. весник на РМ бр. 44 од 05.03.2014 година

Закон за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 101/2014, Сл. весник на РМ бр. 101 од 07.07.2014 година

Закон за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 132/2014, Сл. весник на РМ бр. 132 од 05.09.2014 година

Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги - консолидиран текст, Сл. весник на РМ бр. 132 од 05.09.2014 година

Закон за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 248/2018, Сл. весник на РМ бр. 248 од 31.12.2018 година

 

Закон за медиуми

Закон за медиуми, Сл. весник на РМ бр. 184, 26.12.2013 година

Закон за изменување и дополнување на законот за медиуми, Сл. весник на РМ, бр. 13 од 23.01.2014 година

Закон за медиуми - консолидиран текст

Акти донесени од страна на Министерството за информатичко општество и администрација...

АКТИ ДОНЕСЕНИ ОД СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

План за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

Правилник за вршење на видео надзор во министерството за информатичко општество и администрација

Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци

Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот за уништување, бришење и чистење на медиумот во Министерството за информатичко општество и администрација

Правилник за определување на обврските и одговорностите на корисниците при користење на документите и информациско комуникациската опрема

Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во министерството за информатичко општество и администрација

Правилник за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места

Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци на Министерството за информатичко општество и администрација

Закон за централен регистар на население

Законот за централен регистар на население

Правилник за содржината, формата и начинот на водење на регистарот на надлежните органи и други субјекти што користат податоци од централниот регистар на население

 

Правилник за начинот, техничките процедури и мерките за одржување на системите на кои се обработуваат поединечните бази на податоци и начинот, техничките процедури и мерките кои треба да се преземат за обезбедување на единствените технолошки стандарди и процеси

 

Правилник за стандардите за квалитет на податоци во поединечните бази на податоци на надлежните органи и изворниците на податоци

 

Правилник за начинот и техничките процедури на вршење уписи, чување и бришење на изворните податоци во регистарот и начинот и техничките процедури за интеграција на податоците во регистарот

 

Правилник за содржината и начинот на поднесување барање за иницирање постапка за вршење уписи на изворните податоци или промена на податоци во регистарот и содржината и
начинот на издавање потврда за прием на барање за вршење упис или промена на изворни податоци и содржината и начинот за нотификација поради несовпаѓање на податоци

 

Закон за електронско управување и електронски услуги

Законот за електронско управување и електронски услуги

Правилник за распределбата и формирањето на надлежните органи во административни канцеларии во една точка за услуги

Правилник за минималните технички барања и стандарди за обезбедување на електронски услуги

Правилник за стандардизираните обрасци во електронска форма обезбедени преку националниот портал за електронски услуги

Правилник за содржината на електронската потврда за прием на барањето во електронска форма

Правилник за начинот на проверка на идентитетот на корисникот при поднесувањето на барањето по електронски пат со користење на единствената околина

Правилник за стандардите и правилата за унифицирани номенклатури во меѓусебната комуникација по електронски пат помеѓу органите

Правилник за начинот за електронско плаќање за административните услуги кои се обезбедуваатпо електронски пат

Правилник за начинот на постапување на посредниците како и образецот на договорот помеѓу посредникот и корисникот на електронската услуга

Правилник за начинот на користење на информациските системи за обработка на податоците во електронска форма од страна на органите преку мим и формата, содржината и начинот на користењето, запишувањето, пристапот и чувањето на регистарот на услуги

Правилник за начинот и процедурата за упис во листата на правни лица кои вршат проверка за интероперабилност на информациските системи, формата и содржината на
сертификатите за интероперабилност, процедурата за издавање сертификат за интероперабилност и процедурите за проверка на безбедноста и интероперабилноста на информациските системи

Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги

Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги

Правилник за содржината и начинот на водењето на листата на средства за создавање на квалификуван електронски потпис или квалификуван електронски печат, начинот на поднесување на барањето за регистрација во листата, потребните документи со барањето, начинот на регистрација во листата и содржината на потврдата за сообразност на средство за создавање на квалификувани електронски потписи или електронски печати и начинот на нејзино издавање

Методологија за акредитација на тела за оценување на сообразност и лаборатории за тестирање на средства

Методологија за имплементација на процедурите и технолошките решенија за сигурносно електронско складирање и квалификувано сигурносно електронско складирање документи

Правилник за задолжителните елементи на електронските документи

Правилник за утврдување на стандардите кои треба да ги содржат квалификуваните сертификати за електронски потпис и за електронски печат, техничките стандарди кои треба да бидат исполнети, како и начинот на создавање на квалификувани електронски потписи или квалификувани електронски печати, стандардите кои треба да ги содржат потврдите за валидација на квалификуван електронски потпис или квалификуван електронски печат и стандардите кои треба да ги исполни квалификуваната доверлива услуга за зачувување на квалификувани електронски потписи или квалификувани електронски печати

Правилник за формата, структурата, големината и логото на ознаката за доверба на квалификувана доверлива услуга

Правилник за начинот и процедурата за чувањето на документацијата и опремата преземена од давател на квалификувана доверлива услуга кој изјавил намера за престанок за вршење дејност

Правилник за содржината и начинот на водење на регистарот на даватели на доверливи услуги и на шеми за електронска идентификација, начинот на поднесување на барањето за
регистрација, потребната документација како прилог кон барањето, образецот на барањето и начинот на објавување на податоците од регистарот

Правилник за стандардите кои треба да ги исполнат квалификуваните електронски временски жигови, стандардите кои ги содржат потврдите за квалификувана електронска
препорачана достава и стандардите кои треба да ги исполнува квалификуваниот сертификат за автентичност на веб страниците

Правилник за утврдување на најнискиот износ од осигурувањето од евентуалната штета предизвикана од издавачот и минималниот износ или видот на покритието на осигурување од ризикот од одговорност за штета причинета од страна на давателот на квалификувана доверлива услуга

Правилник за стандардите за електронско складирање и квалификувано електронско складирање на документите

Правилник за процедурите и стандардите за исполнетост на техничките, физичките и организациските мерки за сигурност на шеми за електронска идентификација

Правилник за содржината и начинот на водење на регистарот на овластувања и проверката на валидноста на овластувањата

Закон за користење на податоците од јавниот сектор

Други документи

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form