Сподели:

ЛЕГИСЛАТИВА

Закон за административни службеници

 

 

Закон за вработените во јавниот сектор

 

 

Закон за Влада на Република Северна Македонија


Закон за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

Закон за основање на државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка

Закон за инспекциски надзор

 

Закон за основање на Македонска академска истражувачка мрежа


Закон за организација и работа на органите на државната управа

Закон за општата управна постапка

Закон за управна инспекција

 

Закон за архивски материјал

Закон за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност

Закон за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничка рамка за процена на работењето и давањето на услуги во...


 

Закон за електронските комуникации


Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги


Закон за медиуми


Закон за централен регистар на население


Закон за електронско управување и електронски услуги


Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги


Закон за користење на податоците од јавниот сектор


 

Акти донесени од страна на Министерството за информатичко општество и администрација...

Други документи

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form