Сподели:

Информации од јавен карактер
 1. Податоци од надлежности кои ги извршува институцијата, односно кои и се утврдени со закон
 2. Основни податоци за контакт на институцијата
 3. Податоци за функционерот, односно одговорното лице на институцијата
 4. Основни податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации
 5. Основни податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
 6. Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон
 7. Закони кои се однесуваат на надлежноста на институцијата, поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило, прописите што во рамките на својата надлежност ги донесува институцијата во вид на подзаконски акти
 8. Органограм за внатрешна организација на институцијата
 9. Стратешки планови и стратегии за работа на институцијата
 10. Годишни планови и програми за работа на институцијата
 11. Годишен Буџет и завршна сметка на институцијата
 12. Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот на институцијата
 13. Ревизорски извештаи
 14. Видови услуги кои ги дава институцијата
 15. Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти
 16. Поденсување на барање за пристап до информации
 17. Целокупна документација за јавните набавки, за концесиите и за договорите за јавно - приватно партнерство
 18. Предлог на програми, ставови, мислења, студии и други слични документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на институцијата
 19. Соопштенија до јавноста за работи преземени од интернет страницата на институцијата во согласност со законските надлежности, информативни билтени, службени гласила и друго
 20. Извештаи за работа на институцијата кои ги поднесува до органите надлежни за спроведување контрола и надзор
 21. Статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои се влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации
 22. Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на институцијата

                     

                        

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form