Годишна програма за генерички обуки на административни службеници за 2018 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form