Платформа за интероперабилност

Меѓусебно поврзување и размена на податоци помеѓу државните органи,  институциите и бизнис компаниите – Платформа за интероперабилност

Платформата за интероперабилност овозможува електронска размена на податоци и документи помеѓу институциите/компниите на стандардизиран, безбеден и унифициран начин. Размената на податоци помеѓу две институции се одвива според дефинирани стандарди за безбедност, заштита, формат и структура на податоците.

Непречениот проток на информации преку платформата за интероперабилност, го намалува времето потребно за пренос на информациите помеѓу институции, со што се олеснува протокот на електронски информации кои се потребни за обезбедување на јавни услуги прилагодени на потребите на граѓаните и бизнисите. Ваквата размена на податоци ја зголемува ефикасноста при работењето и го зголемува задоволството од услугите кои им се нудат.

Платформата за интероперабилност е базирана на Националната рамка за интероперабилност која ги следи европските начела за интероперабилност (EIF 2.0). Националната рамка за интероперабилност ги покрива сите аспекти на интероперабилноста: правна, организациска, семантичка и техничка:

 • Македонска национална рамка за интероперабилност  [Македонски] [English]
 • Модул за македонска интероперабилност ИОП-Л (Правна интероперабилност)  [Македонски] [English]
 • Модул за македонска интероперабилност ИОП-O (Организациска интероперабилност)  [Македонски] [English]
 • Модул за македонска интероперабилност ИОП-С (Семантичка интероперабилност)  [Македонски] [English]
 • Модул за македонска интероперабилност ИОП-T (Техничка интероперабилност)  [Македонски] [English]
 • Модул за македонска интероперабилност ИОП-T (Техничка интероперабилност) Анекс: МИМ протокол  [Македонски] [English]

Заклучно со 09.03.2023 година, на платформата за интероперабилност се приклучени:

 1. ЦЕНТРАЛЕН КОМУНИКАЦИСКИ КЛИЕНТ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ
 2. УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ НА МАКЕДОНИЈА
 3. ОСНОВЕН СУД 1 СКОПЈЕ
 4. МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА
 5. АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 6. ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
 7. ОСНОВЕН СУД 2 СКОПЈЕ
 8. ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 9. ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
 10. МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
 11. МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
 12. МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
 13. МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
  НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ
  НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ
  SERVICE DELIVERY PLATFORM
  КОМУНИКАЦИСКИ КЛИЕНТ ЗА USLUGI
 14. ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
 15. ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 16. МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
 17. НЕКСТСЕНС ДОО СКОПЈЕ
 18. ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
 19. МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ
 20. ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 21. УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
 22. ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 23. УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ
 24. МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА - АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
 25. СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 26. УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА
 27. АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
 28. ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ
 29. НАРОДНА БАНКА НА СЕВЕРНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 30. МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
 31. ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ
 32. MASTERCARD (EUROTRUST)
 33. КЛИРИНШКА КУЌА КЛИРИНШКИ ИНТЕРБАНКАРСКИ СИСТЕМИ А.Д.
 34. МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
 35. МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
 36. АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
 37. A1
 38. ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СКОПЈЕ
 39. ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ
 40. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА
 41. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
 42. ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ РСМ ИТ МАКЕДОНИЈА
 43. РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ
 44. ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
 45. АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ
 46. МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
 47. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 48. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
 49. ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА
 50. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
 51. ОПШТИНА АЕРОДРОМ
 52. АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
 53. АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

 

Институциите/компаниите кои сакаат да се приклучат на платформата за интероперабилност и да разменуваат податоци преку оваа платформа, имаат обврска да обезбедат сопствен комуникациски клиент, кој претставува медијатор помеѓу нивните позадински системи и централните сервери на платформата за интероперабилност. Комуникацискиот клиент треба да ги исполнува Минималните технички предуслови за комуникациски клиент.

За приклучување на платформата за интероперабилност, компаниите треба да ги имаат во предвид законските одредби од Законот за електронско управување и електронски документи и неговите подзаконски акти (https://mioa.gov.mk/?q=mk/documents/legislation). Базирано на искуството од досегашната работа, МИОА предлага да се имаат во предвид и следните Насоки за поврзување на платформата за интероперабилност.

Листа на веб сервиси ги содржи сите веб сервиси/методи за размена на податоци кои институциите/компаниите можат да ги реискористат за своите потреби.

Генерални придобивки од размената на податоци преку платформата за интероперабилност:

 • Основна инфраструктура за понатамошна дигитализација и развој на е-услуги кои државата ги нуди на граѓаните и бизнисите;
 • Електронска, стандардизирана и сигурна размена на документи и податоци помеѓу институциите/компаниите;
 • Брза и ефикасна комуникација помеѓу институциите/компаниите со што се зголемува ефикасноста при спроведувањето на постапките;
 • Зголемена ефикасност и ефективност во работењето на органите на државната администрација и на компаниите;
 • Побрз и полесен пристап на компаниите до податоците кои ги бараат од институциите;
 • Зголемен квалитет на владините електронски услуги;
 • Намалено време за добивање на услуги.

Следни активности

Зголемувањето на бројот на институции и бројот на веб сервиси/методи за размена на податоци е претставува континуиран процес и главна цел на Министерството за информатичко општество и администрација. Министерството за информатичко општество и администрација континуирано обезбедува поддршка на институциите/компаниите за нивно активно партиципирање во размената на податоци преку платформата за интероперабилност, со цел зголемување на искористеноста на истата.

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони