Бајдевски: Ќе обезбедиме подобрување на правичната застапеност на помалку бројните заедници

Скопје, 6 декември 2017 година

Заменик–министерот за информатичко општество и администрација, Александар Бајдевски, денеска беше дел од настанот на тема: „Унапредување на остварувањето на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението“, во организација на Агенцијата за остварување на правата на заедниците, со поддршка од ОБСЕ.

Заменик-министерот Бајдевски, во своето излагање се осврна на активностите кои МИОА ги превзема за правична застапеност на помалку бројните заедници.

Бајдевски: Ќе обезбедиме подобрување на правичната застапеност на помалку бројните заедници

„Сакам да потенцирам дека е воспоставен механизам за имплементација на уставното начело за соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците на ниво на секоја од институциите во јавниот сектор. Со таа цел е донесена и Методологијата за планирање на вработувањата во јавниот сектор. Со овој документ институциите се обврзуваат да ги планираат вработувањата врз основа на реална проценка на потребите. Во рамки на Методологијата, алатката која го обезбедува тоа е онлајн калкулаторот „Балансер“ за нови вработувања. На овој начин електронски се врши распределбата на планираните нови вработувања, согласно потребата за постигнување на соодветна и правична застапеност на ниво на институција“, посочи Бајдевски.

Сепак, како што информираше заменик-министерот, постои простор за унапредување на затекнатата состојба.

Бајдевски: Ќе обезбедиме подобрување на правичната застапеност на помалку бројните заедници

„Во Стратегијата за реформа во јавната администрација, што треба да се донесе до крајот на годината предвидено е унапредување на имплементацијата на начелото за соодветна и правична застапеност. Во наредниот период ќе се прави анализа на досегашната примена на Методологијата“, истакна Бајдевски.

„Тоа што сакам да потенцирам, е дека како и за многу други закони, прописи и документи, така и за Методологијата важат насоките од Европската унија. Тоа значи дека, не е проблемот во пропишаните правила и процедури, туку во нивна имплементација. Заложбите на Владата и Министерството за информатичко општество и администрација се во правец на почитување на предвидените начела при нови вработувања, и можам со сигурност да тврдам дека ќе се почитува усвоената Методологија и Балансерот како алатка, со што ќе се обезбеди подобрување на правичната застапеност“, рече Бајдевски.

Бајдевски: Ќе обезбедиме подобрување на правичната застапеност на помалку бројните заедници

 

Министерство за информатичко општество и администрација

 

 

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони