Работилница за „Насоки за добро управување на избрани и именувани лица во извршната власт“

Скопје, 23 февруари 2018 година

Министерството за информатичко општество и администрација, во соработка со Меѓународниот републикански институт(ИРИ) организираше работилница за „Насоки за добро управување на избрани и именувани лица во извршната власт“.

Насоките за добро управување на избрани и именувани лица во извршната власт, кои се дел од планот 3-6-9, заедно со „Реформа на јавната администрација и добро управување“ имаат за цел да се упатат министрите, замениците на министрите и другите носители на јавни функции именувани од Владата на Република Македонија на начинот на управување и однесување во раководењето на институциите, со цел да се зајакне доброто управување, професионалниот интегритет, ефикасноста, одговорното и транспарентно работење на извршната власт и следствено да се зајакне довербата на граѓаните во работата на институциите.

Работилница за „Насоки за добро управување на избрани и именувани лица во извршната власт“

На работилницата беше презентиран нацрт документот „Насоки за добро управување на избрани и именувани лица во извршната власт“, при што преку работа во групи беа давани сугестии и препораки од граѓанскиот сектор, академската и експертската заедница за унапредување на текстот на Насоките.

Насоките за добро управување ќе се однесуваат на однесување и работење на избрани и именувани лица од централната власт. Крајната цел е да се издигне на повисоко ниво отчетноста на избраните и именуваните лица кон институциите со кои раководат, но и кон граѓаните. Со усвојување на Насоките ќе се зајакнат капацитетите за добро управување на членовите на Владата и на носителите на јавни функции на извршната власт.

Работилница за „Насоки за добро управување на избрани и именувани лица во извршната власт“

Работилница за „Насоки за добро управување на избрани и именувани лица во извршната власт“

 

Министерство за информатичко општество и администрација

 

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони