Заштита на лични податоци

» Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување, тајност и заштита на обработката на личните податоци

» План за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

» Правилник за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица при користење на документите и информатичко комуникациска опрема

» Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Министерството за информатичко општество и администрација

» Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци

» Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на уредите за електронски записи и на електронската евиденција во Министерството за информатичко општество и администрација

» Правилник за начинот на вршење на видео надзор во Министерството за информатичко општество и администрација

» Упатство за начинот на водење евиденција за лица овластени за вршење на обработка на личните податоци во министерството за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони