Сподели:

Јавен конкурс за избор на 6 (шест) члена-независни експерти на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК)

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form