Сподели:

Корисници на податоци содржани во Централен регистар на население

Правни лица кои користат податоци содржани во Централен регистар на население:

  1. Министерство за информатичко општество и администрација
  2. Државен завод за статистика
  3. Министерство за образование и наука
  4. Македонски Телеком АД – Скопје
  5. Централен регистар на Република Северна Македонија

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form