10-та седница на Советот за реформа на јавната администрација

Скопје, 15 декември 2022

Денеска во Владата на Република Северна Македонија се оддржа 10-та седница на Советот за реформа на јавната администрација.

„Потребно е секоја институција да ја прецизира својата одговорност при спроведувањето на Акцискиот План. Притоа, треба да се дефинираат мерки и активности за кои ќе има доволно ресурси и ќе имаат директно влијание врз граѓаните и економијата односно јавниот сектор како давател на јавни услуги“, рече министерот Алити.

Министерот Алити истакна дека следните чекори се во насока на донесување на соодветна законска регулатива која претставува основа за понатамошно професионализирање на администрацијата и високата раководна служба, како и реорганизација на органите на државната управа, со цел навремена имплементација на активностите предвидени во  Акцискиот план од Стратегијата за РЈА (2018 -2022).

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони