ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА

ОРГАНОГРАМ
 

ДРЖАВНИ СОВЕТНИЦИ:

 • Државен советник за правни работи
 • Државен советник за нормативни и правни работи во областа на информатичкото општество
 • Државен советник за администрација
 • Државен советник за инклузивно и транспарентно креирање на политики во администрација
 • Државен советник за ИКТ
 • Државен советник за електронски комуникации и аудио-визуелни политики
 • Државен советник за финансиски прашања
 • Државен советник за управување со човечки ресурси во администрацијата

 

СЕКТОРИ:

 1. Сектор за администрација
  • Одделение за креирање и анализа на политики во областа на РЈА
  • Одделение за координација на СРЈА
  • Одделение за поддршка на примената на ЗОУП
    
 2. Сектор за поддршка на институциите од јавниот сектор
  • Oдделение за согласности на актите за внатрешна организација и систематизација на работни места и годишни планови за вработување на органите на државната управа и локалната власт
  • Oдделение за согласности на актите за внатрешна организација и систематизација на работни места и годишни планови за вработување на институциите од дејностите и јавните претпријатија
    
 3. Сектор за развој и управување со човечки ресурси во јавниот сектор
  • Одделение за координација на управувањето со човечки ресурси
  • Одделение за ИСУЧР
    
 4. Академија за стручно усовршување на административните службеници
  • Одделение за креирање на политики за обука
  • Одделение за координација и спроведување на обуки
    
 5. Сектор за информациско комуникациски системи
  • Одделение за управување со ИКТ проекти
  • Одделение за оперативно и техничко одржување на ИКТ системи и инфраструктура
  • Одделение за апликативно одржување на ИКТ системи
  • Одделение за безбедност на мрежи и информациски системи
    
 6. Сектор за поддршка и развој на информатичко општество
  • Одделение за анализи и планирање на информатичко општество
  • Одделение за стандардизација и сертификација
  • Одделение за техничка поддршка на МИОА и институции од јавен сектор
    
 7. Сектор за комуникации
  • Oдделение за електронски комуникации со информатички технологии
  • Oдделение за аудио-визуелни политики
    
 8. Сектор за нормативно - правни работи
  • Oдделение за нормативни работи
  • Oдделение за правни работи
  • Oдделение за координација на ПВР и ОСР
    
 9. Сектор за ЕУ интеграција и меѓународна соработка
  • Oдделение за ЕУ интеграција и меѓународна соработка
  • Oдделение за ИПА
    
 10. Сектор за општи работи
  • Одделение за канцелариско и архивско работење
  • Одделение за односи со јавност и протокол
  • Одделение за општи работи
    
 11. Сектор за финансиски прашања
  • Одделение за буџетска координација
  • Одделение за буџетска контрола
  • Одделение за сметководство и плаќање
    
 12. Сектор за јавни набавки
  • Одделение за подготовка и поддршка на јавни набавки
  • Одделение за реализација на постапки за јавни набавки

 

Во Министерството за информатичко општество и администрација функционираат и три одделенија надвор од сектори:

 • Одделение за внатрешна ревизија
 • Одделение за стратешко планирање
 • Одделение за управување со човечки ресурси во министерството

   

Табеларен приказ на вработените во Министерството за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони