Сподели:

ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА

ОРГАНОГРАМ
 

ДРЖАВНИ СОВЕТНИЦИ:

 • Државен советник за нормативни и правни прашања
 • Државен советник за финансиски прашања
 • Државен советник за администрација


СЕКТОРИ:

 1. Сектор за поддршка, општи и правни работи
  • Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка
  • Одделение за односи со јавноста
  • Одделение за правни работи
  • Одделение за општи работи
  • Одделение за ИТ поддршка
    
 2. Сектор за стратешко планирање, ЕУ интеграција и меѓународна соработка
  • Одделение за стратешко планирање, анализа и мониторинг на политиките
  • Одделение за меѓународна соработка
  • Одделение за ИПА
    
 3. Сектор за развој на информатичко општество
  • Одделение за развој и промоција на информатичко општество
  • Одделение за е-инфраструктура и ИТ стандарди
  • Одделение за ИКТ проекти
  • Одделение за интероперабилност
    
 4. Сектор за комуникации
  • Одделение за електронски комуникации со информатички технологии
  • Одделение за аудио визуелни политики
    
 5. Сектор за реформа на јавната администрација
  • Одделение за координација на РЈА
  • Одделение за креирање на политики поврзани со РЈА
  • Одделение за координација и поддршка на јавниот сектор
  • Одделение за поддршка на имплементацијата на политиките за управувањето со човечките ресурси во администрацијата
  • Одделение за регистар и мобилност на вработените во јавниот сектор
  • Одделение за согласности по акти за внатрешна организација и систематизација и годишни планови за вработување
    
 6. Сектор за регулаторна реформа
  • Одделение за управување со процесот проценка, објава и следење на регулативата
  • Одделение за надминување на административните бариери и подобра регулатива
    
 7. Сектор за финансиски прашања
  • Одделение за буџетска координација
  • Одделение за буџетска контрола
  • Одделение за сметководство и плаќање
  • Одделение за јавни набавки
    
 8. Академија за стручно усовршување на административните службеници
  • Одделение за креирање на политика и подготовка на програми за стручно усовршување. Одржување на бази на прашања. Регистер на ментори.
  • Одделение за организација, координација и спроведување и спроведување на стручно усовршување во училница и преку електронски систем за управување обуки.

 

Во Министерството за информатичко општество и администрација функционираат и две одделенија надвор од сектори:

 • Одделение за внатрешна ревизија
 • Одделение за управување со човечки ресурси

   

Табеларен приказ на вработените во Министерството за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form