Сподели:

ОБУКИ

Скопје, 01 декември 2020 година

Министерството за информатичко општество и администрација потсетува на законската обврска од член 58 став еден (1) од Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 , 11/18 и од „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19 и 14/20),, за донесување на Годишен план за обуки на административни службеници од страна на органите и институциите од член 3 став 1 од истиот закон, а по претходно добиено мислење од Министерството за информатичко општество и администрација.

Скопје, 12 декември 2019 година

Министерството за информатичко општество и администрација потсетува на законската обврска од член 58 став еден (1) од Законот за административните службеници („Службен весник на РСМ“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), за донесување на Годишен план за обуки на административни службеници од страна на органите и институциите од член 3 став 1 од истиот закон, а по претходно добиено мислење од Министерството за информатичко општество и администрација.

Скопје, 28 ноември 2018 година

Скопје, 06 февруари 2018 година

Во функција нa реализација на обврската од Точка 35: Информација за Е-обука за родова еднаквост (основен и напреден модул) за државната администрација, поставена во електронскиот Систем за управување со учењето(СУУ/LMS) од Четириесет и седмата седница на Владата на Република Македонија, одржана на 4.1.2018 година, каде се задолжи Министерството за информатичко општество и администрација, да спроведе обука за ИТ администраторите за користење на електронскиот Систем за управување со учењето, известуваме декa беа спроведени две обуки на 26. и 29.01.2018 година, во Центарот за обуки на Министерството за информатичко општество и администрација.

Скопје, 22 декември 2017 година

Заврши првата фаза на обуки наменети за инспекторите од централната власт за примена на Законот за општа управна постапка (ЗОУП). Во изминатите десет дена во Скопје, се одржаа обуки на кои присуствуваа 450 инспектори.

Скопје, 19 декември 2017 година

Министерството за информатичко општество и администрација на Република Македонија во соработка со Регионалната школа за јавна администрација (РеСПА) од денеска започнува со обуки на тема: Управување со квалитет во јавниот сектор.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form