Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 13 shtator 2018

Ministria për shoqëri informatike dhe administratë prej sot në faqën e saj të internetit mundëson mjetin ku mund të raportoni presionin në vendin e punës. Ministri merr përsipër të përcjellë gjitha raportimet e marra tek organet kompetente për veprim të tutjeshëm. Raportimi është anonim por përderisa personi i cili

Shkup, 12 shtator 2018

Ministria për shoqëri informatike dhe administratë bëri një hap përpara në drejtim të profesionalizmit dhe departizimit të administratës publike. Kjo është një nga kërkesat kyçe të qytetarëve por edhe të partnerëve tanë nga BE-ja. Qeveria në

Shkup, 12 shtator 2018

Qeveria në seancën e 88-të e shqyrtoi dhe miratoi Informacionin si dhe Planin aksional për Partneritet të hapur qeveritar 2018-2020. Qeveria e angazhoi Ministrinë për shoqëri informatike dhe administratë të formojë grup punues me të gjitha

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 13 shtator 2018

Ministria për shoqëri informatike dhe administratë prej sot në faqën e saj të internetit mundëson mjetin ku mund të raportoni presionin në vendin e punës. Ministri merr përsipër të përcjellë gjitha raportimet e marra tek organet kompetente për veprim të tutjeshëm. Raportimi është anonim por përderisa personi i cili

Shkup, 12 shtator 2018

Ministria për shoqëri informatike dhe administratë bëri një hap përpara në drejtim të profesionalizmit dhe departizimit të administratës publike. Kjo është një nga kërkesat kyçe të qytetarëve por edhe të partnerëve tanë nga BE-ja. Qeveria në

Shkup, 12 shtator 2018

Qeveria në seancën e 88-të e shqyrtoi dhe miratoi Informacionin si dhe Planin aksional për Partneritet të hapur qeveritar 2018-2020. Qeveria e angazhoi Ministrinë për shoqëri informatike dhe administratë të formojë grup punues me të gjitha

Pages


Regjistëer i Vetëm Kombëtar Elektronik të Rregullorës së Republikës së Maqedonisë

Hartimi i mbulimittë rrjetit brezgjërë