MICROMËSIMI me KnowledgePulse

E RËNDËSISHME PËR NËPUNËSIT SHTETËROR TË CILËT DËSHIROJNË TË NDJEKIN KURSE ME NDIHMËN E SISTEMIT PËR MIKROMËSIM! 

Nëse dëshironi të ndiqni ndonjë nga kurset e disponueshme për trajnime gjenerike të cilat i organizon Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, ju lutemi kontaktoni njësinë/personin kompetent për burimet njerëzore në institucionit tuaj dhe kursi do të jetë i caktuar/disponueshëm përmes sistemit KnowledgePulse në kompjuterin tuaj personal ose "smart" telefonin!

RISI! Lista e kurseve të disponueshme me ndihmën e sistemit për Mikromësim 

NDIQNI KURSE PËRMES MIRKOMËSIM-IT DHE MERRNI ÇERTIFIKATË PËR KURS TË KRYER!

Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës do të sigurojë mundësinë e printimit automatik të Çertifikatës për kurs të kryer, e cila do të dorëzohet drejtpërsëdrejti në postën elektronike të nëpunësve shtetëror – shfrytëzuesve, automatikisht me vetë përfundimin e përmbajtjeve të kursit.


Dokumentet e nevojshme për nëpunësit shtetëror të cilët për herë të parë e shfrytëzojnë KnowledgePulse:

- PP-prezantim për shfrytëzuesit në aplikacionin e klientëve në KnowledgePulse (shfrytëzimi i KnowledgePulse dhe kartelave për mësim)

- Udhëzime për fillim të shpejtë në KnowledgePulse për Windows për versionin e ri të aplikacionit të klientëve

 - Udhëzime për fillim të shpejtë KnowledgePulse për Windows

KnowledgePulse aplikacion i klientit VERSIONI I RI (shkarko KP MK 2.0.2.1)

KnowledgePulse aplikacion i klientit  (shkarko MCOE-MK-v2.4.0.1)


TRAJNIM PËR “SISTEM PËR MIKROMËSIM” PËR TË PUNËSUARIT NË NJËSITË PËR UDHËHEQJE ME BURIMET NJERËZORE DHE TEKNOLOGJI INFORMATIKE NGA INSTITUCIONET E PUSHTETIT QENDROR

Informacione për trajnim të realizuar të “sistemit për mikromësim” për të punësuarit në njësitë për udhëheqje me burimet  njerëzore dhe teknologji informatike nga institucionet e pushteti qendror

Pjesëmarrësit në trajnimin për udhëheqje me burimet  njerëzore dhe teknologji informatike.

I gjithë materiali nga trajnimi për sistem të mikromësimit për të punësuarit në njësitë për udhëheqje me burimet  njerëzore dhe teknologjinë informatike.

EVALUIMI DHE SHKALLA E PËRDORIMIT TË SISTEMIT PËR MIKROMËSIM-REKOMANDIME PËR ZHVILLIM TË MËTEJSHËM

Evaluimi dhe shkalla përdorimit të sistemit për Mikromësim-Rekomandime për vitin 2014 - Rekomandime për zhvillim për vitin 2015

Evaluimi "online" me njësitë për udhëheqje me burimet njerëzore, 2014-rezultatet


Еvaluimi dhe shkalla e përdorimit të sistemit për Mikromësim-Rekomandime për vitin 2013 - Rekomandime për zhvillim për vitin 2014

"Online" evaluimet për mars të viti 2014 – rezultatet

DREJTIME PËR ZHVILLIMIN E SISTEMIT TË MIKROMËSIMIT TË VITIT 2013

Drejtime të parashikuara për zhvillim të “sistemit të mikromësimit” për vitin 2013

Plani aksional për realizimin e sistemit të mikromësimit në shërbim shtetëror në Republikën e Maqedonisë për vitin 2013

INFORMACIONET BAZË PËR PROJEKTIN DHE AKTIVITETET E REALIZUARA NË VITIN 2012

Informacione bazë për sistemin e mikromësimit me KnowledgePulse

Aktivitete të realizuara në kuadër të projektit “sistemi i mikromësimit” gjatë vitit 2012

Piloti për mikromësim për të punësuarit në MSHIA

Piloti për mikromësim me nëpunës shtetërorë - pjesmarrës në trajnimet gjenerike nga institucionet e tjera. Informacione për evaluimin e trajnimeve të para gjenerike të realizuara nëpërmjet sistemit për mikromësim.