Shpërndaje:

Regjistri i Autoritetit Çertifikues në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Në bazë të Nenit  34, paragrafi (1) të Ligjit për dokumentet në formë elektronike dhe nënshkrime elektronike, Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës mban Regjistër për autoritetet e çertifikuesve në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Autoritet Çertifikues Web-faqja e autoritetit Vendim për regjistrim
KIBS AD Shkup (Shtëpia për Kliring, sisteme ndërbankare të Kliringut SHA, Shkup) https://www.kibstrust.mk/ 02-20725/1 prej 22.06.2006
Telekomi i Maqedonisë SHA SHKUP ( Telekomi i Maqedonisë, Shoqëria Aksionare për Komunikime Elektronike, SHKUP) https://ca.telekom.mk 02-22081/1 prej 30.06.2006