Siguria e Informacionit – legjislacioni për mbrojtjen e të dhënave në sistemet e informacionit

Në pajtueshmëri me Ligjin për menaxhim elektronik (“Gazeta zyrtare e Maqedonisë” nr.105/09 dhe nr.45/2011, neni i 33 paragrafi (3) dhe neni i 33 paragrafi (2) nga ky ligj) në 2010 ministri për shoqëri informatike dhe amdinistratë solli Rregullore për standardet dhe rregullat për siguri të sistemeve të informacioneve të cilat shfrytëzohen në organet shtetërore për komunikim në formë elektronike. Me këtë rregullore përshkruhen standardet dhe rregullat për siguri të sistemeve të informacionit të cilat do të përdoren në ministritë, në organet e tjera të administratën shtetërore, organizatat të përcaktuara me ligj dhe organe të tjera shtetërore, gjykatat, prokuroritë publike dhe avokatura e shtetit, persona juridik dhe të tjerë të cilëve me ligj u është besuar të kryejnë autorizime publike, organet e komunave, të Qytetit të Shkupit dhe komunat e qytetit të Shkupit, për komunikim në formë elektronike. Në vitin 2011 MSHIA miratoi dhe: Drejtime për ndjekjen dhe menaxhimin me incidentet lidhur me sigurinë e informacionitDrejtime për veprimet sipas vlerësimit dhe menaxhimit të rrezikut Në pajtueshmëri me Ligjin për menaxhim elektronik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 105/09 dhe nr. 45/2011, neni 34 paragrafet (2) dhe (4) dhe neni 35 paragrafi (2) ministri për shoqëri informatike dhe administrate solli Rregullore për formën dhe përmbajtjen evidencës të bazave të të dhënave të organeve të cilët komunikojnë në mënyrë të ndërsjelltë në formë elektronike, mënyra e mbajtjes së tyre, formati dhe përmbajtja e formularit për lajmërimin e vendosjes së bazës, për mbajtjen dhe ruajtjen e saj, si dhe ndryshimet që kanë të bëjnë me statusin e saj, mënyra e lajmërimit, si dhe mënyra e shfrytëzimit, regjistrimit, qasjes dhe ruajtjes së evidencës të bazave të të dhënave për shërbime administrative në formë elektronike. Me këtë rregullore përshkruhen format dhe përmbajtjet e evdiencës tsë bazave të të dhënave të ministrive, organeve të tjera në administratën shtetërore, organizatat të përcaktuara me ligj dhe organet e tjera shtetërore, gjykatat, prokuroritë publike dhe avokatura e shtetit, persona jurdik dhe persona të tjerë të cilëve me ligj iu është besuar të kryejnë autorizime publike, organet e komunave, të qytetit të Shkupit dhe komunave të qytetit të Shkupit (në tekstin vijues: organet) të cilët në mese veti komunikojnë në formë elektronike, mënyra e menaxhimit të saj, forma dhe përmbajtja e formularit për njoftimin për vendosjen e bazës, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e saj, si dhe ndryshimet të cilat kanë të bëjnë me statusin e saj, mënyra e njoftimit, si dhe mënyra e shfrytëzimit, regjistrimit qasjes dhe ruajtjes së evidencës të bazave të të dhënave për shërbime administrative në formë elektronike.Në vitin 2011 MSHIA miratoiDrejtime për mënyrën e shfrytëzimit, regjistrimit, qasjes dhe ruajtjes së evidencave të bazave të të dhënave për shërbime administrative në formë elektronike