Të dhënat e hapura

Çka janë të Dhënat e Hapura?

Të dhënat e hapura jan ato të dhëna të cilat i krijojnë organizatat dhe insitucionet të sektorit publik për realizimin e kompetencave të tyre të cilat janë të publikuara me qëllimqë të mundësohet përdorimi I tyre nga ana e personave juridik apo fizik për krijimin e informacioneve të reja, përmbajtjeve, aplikimeve ose shërbimeve.

Përdorimi I të Dhënave të hapura mundëson:

Inovovacione dhe krijime të informacioneve, përmbjatjeve dhe aplikimeve përmes kombinimit apo kryqëzimit të të dhënave;
Krijim të shërbimeve të reja, formim të vendeve të punës dhe përfshirje sociale;
Rritje të llogaridhënies dhe transparencës në sektorin publik;
Përmirsim të cilësive të të dhënave në sektorin publik;
zhvilimt të ekonomisë dhe zhivillim të konkurrencës, dhe
Zhvillim të shoqërisë informatike në Republiken e Maqedonisë.

Drejt faqës për të Dhëna të Hapura >>

Strategjia dhe Plani aksional për të dhëna të hapura 2018-2020