ПОВИК за доставување коментари во однос на Нацрт Стратегијата за РЈА и Акцискиот план

Скопје, 15 јуни 2017 година

Согласно првата консултативна работна средба за Демократски реформи на јавната администрација, а во однос на завршување на нацрт Стратегијата за реформа на јавната администрација (2017-2022) и нацрт Акцискиот план, ги повикуваме граѓанските организации и сите засегнати страни да достават коментари и предлози во однос на нацрт документите, како и да ги погледнат коментарите на овие два документи доставени од СИГМА.

Документи:

Нацрт Стратегија за реформа на јавната администрација за периодот 2017-2022

Draft - Public Administration reform strategy 2017 - 2022

 

Нацрт Акциски план за Стратегијата за реформа на јавната администрација за периодот 2017-2022

Draft - Action plan for public administration reform strategy 2017 - 2022

 

Коментари на СИГМА

 

Сите коментари и предлози сте добредојдени да ги доставувате на srja@mioa.gov.mk, најдоцна до 30 јуни, 2017 година.

 

Министерство за информатичко општество и администрација