INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK
 1. Plani Strategjik i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës
   
 2. Buxheti i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës
   
 3. Raporte financiare të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës
   
 4. Raporte të revizionit
   
 5. Plani i prokurimeve publike
   
 6. Rregullorja e organizimit të brendshëm
   
 7. Organogrami i organizimit të brendshëm
   
 8. Rregullorja e sistematizimit të vendeve të punës
 9. Lista e personave të punësuar në institucion, pozita e punës, e-maili zyrtar dhe numri i telefonit zyrtar 
   
 10. Tekste të konsoliduara të akteve ligjore dhe nënligjore 
   
 11. Formularë të cilët i shfrytëzojnë qytetarët gjatë dorëzimit të parashtresave deri tek ministritë mbi realizimin e të drejtave të tyre, në veçanti formularë të kërkesave të qytetarëve për lëshimin e akteve reale për ministritë të cilat i lëshojnë ato
   
 12. Tarifa për kompensimin e lëshimit të akteve reale
   
 13. Lista e informacioneve me karakter publik
   
 14. Kontakti i personit përgjegjës për informacione me karakter publik
   
 15. Strategjia e komunikimit
   
 16. Rregullorja e mbrojtjes së paraqitjes së brendshme
   
 17. Kontakti i personit të autorizuar për mbrojtje të paraqitjes së brendshme
   
 18. Emri dhe mbiemri i zyrtarit për mbrojtje të të dhënave personale, pozita në institucion, e-maili dhe numri i telefonit zyrtar
   
 19. Numri i kontaktit dhe e-maili nga ministria për çështje të përgjithshme
   
 20. Lista e regjistrave aktiv
   
 21. Biografia e Ministrit, Zëvendësministrit dhe Sekretarit Shtetëror
  -Këshilltarë të posaçëm
   
 22. Lajmërim për ngjarje mujore ose kalendari online