U publikua Strategjia për reforma në administratën publike dhe planit Aksional

Shkup, 29 dhjetor 2017

Ministira për Shoqëri Informatike dhe Administratë publikon draft verzionet të Strategjisë për Reformën në Administratën Publike 2018 –2022 dhe Planin e Veprimit për Strategjinë.

Strategjia për Reformën e Administartës Publike 2018–2022 i përcakton masat të cilat duhen të ndërmerren në pesë vitet e ardhshme për të arritur qëllimet e përgjithshme dhe specifike të përcaktuara në secilën prej fushave prioritare.

Masat prioritare në fushën e Shërbimit Publik dhe të Menaxhimit të burimeve njerëzore do të jenë drejt depolitizimit të administratës përmes promovimit të procedurave për përzgjedhje, punësim dhe avancim në bazë të parimit të meritës, trajtimit të barabartë dhe të drejë ,  si dhe përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të pjesëtarëve të komuniteteve.

Plani Aksional i përcakton: masat dhe aktivitet të cilat do të kontribojnë në arritjen e qëllimit të posaçëm përkatës; autoritetet apo organet udhëheqëse përgjegjëse për implementimin e aktiviteteve dhe organe të tjera të cilat do të jenë të përfshira në implementimin apa zbatimin; fillimin  dhe mbarimin e tremujorit të vitit përkatës e cili përfaqëson një kornizën kohore për zbatimin e aktiviteteve; vlerësimet për mjetet dhe burimet e financimit dhe  indikatorët për matjen e suksesit të cilat janë të përcaktuara në nivele të qëllimeve të përgjithshme , të qellimeve të posaçme dhe të masave.

Në të dy draft dokumentet u punua  më gjatë dhe ne process ishin të përfshira të gjitha palët e interesuara, Strategjia dhe Plani Aksional janë reyultat i inputeve nga katër grupet punuese në të cilën morën pjesë përfaqesues të organizatave qytetare të formuara në qershorë të vitit 2017, angazhimi I ekpertave vendas dhe të huaj dhe ekspertiya nga SIGMA.

Dokumente:

Srategjia për Reformën e Administratës Publike viti 2018-2022

Draft - Public administration reform strategy 2018–2022

 

Skicë – Plani Aksional I STrategjise për Reformën e Administratës Publike 2018 -2022

Draft - Action plan for public administration reform strategy 2018–2022.

 

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë