U mbajt debat me temë “ Përcaktimi i nevojave për ndryshime të mundshme në Ligjin për media”

21 dhjetor 2017, Shkup

Me organzim të Ministrisë për Shoqëri Informatike dhe Administartë dhe Kabinetit të ministrit pa portofol përgjegjës për komunikim, llogaridhënie dhe transparence, sot u mbajt debate I hapur me temë “Përcaktimi i nevojave për ndryshime të mundhme në Ligjin për media”.

Në debat, i cila ishte i hapur për publikun, dhe në të cilin ishin të ftuar që të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e pjesës më të madhe të mediave, shoqatave të gazetarëve dhe mediave, si dhe individë nga sfera e medias, fjalimet e tyre hyrëse i mbajti ministri  për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjan Mançevski, dhe ministri pa portofol përgjegjës për komunikim, llogaridhënie dhe transparence, Robert Popovski.

Ministri Mançevski në fjalimin e tij theksoi se ky debat është ngritur me kërkesë të një pjese të mediumeve dhe përfaqësuesve të tyre dhe për këtë është e përfshir në Planin 3-6-9 për reforma urgjente, e cila i përfshinë edhe reformat e sferës mediatike, si dhe një nga rekomandimet ë raportit të grupës së ekspertëve të udhëhequr nga Reinhard Priebe.

“Për çdo rast”, theksoi Mançevski “ potencojmë se dëshirojmë që ti mbahemi titulllit të debatit dhe se ajo ka për qëllim të përcaktuar, nevojat për ndryshime të mundshme të Ligjit për media, dhe se ajo to të vijë si përfundim unik dhe i miratuar për të gjitha palet e interesuara relevante dhe në bazë të argumenteve të tyre.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë në këtë rast është vetëm organizator i debatiti dhe nuk ka për qëllim të jetë gjeneratorë i sugjerimeve në ndryshim të ligjit. Ato duhen të vijnë nga përfaqesuesit e mediave, nga industria e mediave, nga shoqatat të mediave dhe ekspertave, veçanërisht si zgjidhje për nevojat e përcaktuara për ndryshime.

U mbajt debat me temë “ Përcaktimi i nevojave për ndryshime të mundshme në Ligjin për media”

Në fjalimin e tij, ministri Mançevski mbeti në pjesën e sugjerimeve, të cilat përsëri erdhën nga sferat e medias, dhe të cilat e nxitën hapjen e ketij debati, dhe kryesisht i referohen nevojës së dhënë për rregullim eventual të internet portaleve.

Në këtë kontekst, Mançevski e përmendi edhe fenomenin “lajme të rreme”, apo “fakenews”, të cilat gjenerohen nga Republika e Maqedonisë. Ai potencoi se edhe për këtë çështje nuk ka zgjidhje të gatshme dhe se më zgjidhjen e këtij problemi është nevëjshme përforëcimi i konceptit të vetërregullimit, kontrollimit të fakteve dhe intezivitetiit e nojuhrive të mediave.

Ministri pa portofol përgjegjës për komunikim, llogaridhënie dhe transparence, Robert Popovski, theskoi se Qeveria e Maqedonisë me gatishmëri që të hap këtë debat me kërkese të disa përfaqesuesve të mediave, nuk ka absolutisht asnjë qëllim t’i kufizojë liritë dhe të drejtat e mediave të cilat i garanton Ligji për media.

“Këtë debat e hapim thjeshtë në kërkesë të gazetarëve dhe përfaqësuesit e industrisë se medias, sepse në shumicën e rasteve kërkohej që të sqarohen disa dispozita të cilat i referohen internet portaleve. Duhet apo nuk duhet të ketë regjistër të përcaktuar për ato, si dhe për çështjet për përgjegjësinë e të të punësuarve në këta portale”, theksoi ministri Popovski..

Одржана дебата на тема „Утврдување на потребата за можни измени во Законот за медиуми"

Ministri Popovski potencoi se pret që ky debat të nxisë përfaqësuesit e medias për cështje të hapura të bisedojne në mes vete, brenda shoqatave, asociacioneve dhe këshillave të tyre. Popovski theksoi se Qeveria e Republikës së Maqedonisë i inkurajon gazetarët dhe mediat, për të gjitha temat që i interosojnë, dhe për të cilat ata mendojne se mund të japin kontribut më serioz për përmirësimin e gjendjeve në sferën e mediave, të bisedojnë  në përputhje me rrethanat për konceptin e vetërregullimit brenda të cilës, vetëm ata dhe askush tjeter, do të debatojnë, do të përafrojnë pikpamjet  dhe që do të ofrojnë zgjidhje do të jenë të pranueshme për çështjet të cilat do të jenë të përcakttuara se duhet të  zgjidhjen përmes ndryshimeve legjislative.

Pjesa më a madhe e debatit të sotëm iu la përfaqësuesve të shoqatës së gazetarëve dhe mediave, si dhe përfaqësuesit e mediave. Një pjesë e tyre vlerësuan se nuk ka nevojë për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për media, ndërkohë që një pjesë e tyre argumentuan se kjo iniciativë dhe debat, dhe për përcaktimi i nevojshëm eventual i ndryshimeve, është e mirëseradhur dhe që mund të kontribojë në përmirësimin e imazhit të përgjithshëm të medias në Republikën e Maqedonisë.

Deklarata e përbashkët nga debati është se duhet të vijoj një periudhë në të cilen do të vendosen argumente për dhe kundër ndryshimeve të ligjit dhe se pastaj do të vijë edhe nj cikël i debateve publike nga të cilat do të dalin vendime të duhura.

Мinistria për Shoqëri Informatike dhe Administratë