Shpërndaje:

Nuk ka bonus për nëpunësit shtetëror të vlerësuar më mirë

19 shkurt 2018, Shkup 

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form