RAPORTE FINANCIARE TË MINISTRISË SË SHOQËRISË INFORMATIKE DHE ADMINISTRATËS