RAPORT VJETOR PËR PUNËN E KOORDINUESIT DHE ZËVENDËSKOORDINUESIT PËR MUNDËSI TË BARABARTA PËR GRATË DHE BURRAT NË ORGANET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE PËR VITIN 2015