POLITIKA E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT (TIK) NË MINISTRINË PËR SHOQËRI INFORMATIKE