PLANI AKSIONAL I STRATEGJISË NACIONALE AFATSHKURTËR SË TIK-UT 2016-2017, GUSHT 2015