STRATEGJIA NACIONALE AFATSHKURTËR TIK-UT2016-2017-TË, GUSHT 2015-TË