Shpërndaje:

INFORMACION PËR TRAJNIMIN E REALIZUAR ME TEMË “Sistemi i menaxhimit të të mësuarit (SMM)

06 shkurt 2018, Shkup


Në funksion të realizimit të detyrës nga Pika 35: Informacioni nga E-trajnimi për barazi gjinore (moduli themelor dhe i avancuar) për administratën shtetërore i vendosur në Sistemin elektronik të menaxhimit me mësimin (SMM/LMS) nga seanca e dyzet e shtatë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, e mbajtur më 04.01.2018, ku u obligua Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë të realizojë trajnimin për administratorët e TI-së për përdorimin  e Sistemit elektronik të menaxhimit me mësimin, njoftojmë se ishin të realizuara dy trajnime më 26 dhe 29.01.2018 në Qendrën për trajnime në Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë

Në trajnimet morrën pjesë gjithsej 23 nëpunës administrativ nga të cilët 12 persona ishin nga qeveria qendrore, 8 persona nga pushteti vendor dhe 3 persona nga sektori publik.

 

Мinistria për Shoqëri Informatike dhe Administratë

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form