Shpërndaje:

Mostrat e akteve për sistematizim

Institucionet e sektorit publik janë të detyruara të përgatisin akte të reja për organizimin dhe sistematizimin e brendshëm të vendeve të punës në bazë të Rregullores për mbajtjen dhe përgatitjen e akteve për organizim të brendshëm të vendeve të punës si dhe përmbajtjen e analizës funksionale, në bazë të vendeve të punës të vërtetuara në Katalogun.

Në vijim janë dhënë mostrat e akteve të sistematizimit të vendeve të punës për llojet e ndryshme të institucioneve në sektorin publik: 

Mostër e akteve për sistematizim – institucionet shëndetësore publike

Mostër e akteve për sistematizim – ndërmarrje publike 

Mostër e akteve për sistematizim – institucionet kulturoreр

Mostër e akteve për sistematizim – qendrat për mbrojtje sociale 

Mostër e akteve për sistematizim – organet shtetërore - Shembull i pasqyrës tabelare 

Mostër e akteve për sistematizim – Fondi për sigurim shëndetësor

Mostër e akteve për sistematizim –kopshtet e fëmijëve 

Mostër e akteve për sistematizim – institucionet e arsimit të lartë 

Mostër e akteve për sistematizim – shkollat e mesme 

Mostër e akteve për sistematizim – shkollat fillore

Mostër e akteve për sistematizim – institucionet shkencore 

Mostër e akteve për sistematizim – konviktet e nxënësve

Mostër e akteve për sistematizim – konviktet e studentëve

Lëmitë shkencore, fushat dhe sferat 

Klasfikimi ndërkombëtar i standardeve të arsimit, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 103, 30 korrik 2010

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form