REFORMA NË ADMINISTRATËN PUBLIKE

Ekipi i RAP

Sekretariati i RAP 

Këshilli i RAP 

Përgatitja e strategjisë së re për RAP (2023-2030)

Strategjia e RAP dhe Plani aksional 2018-2022

Dokumente të cilët dalin nga Strategjia e RAP dhe Plani aksional 2018-2022

Menaxhimi i Financave publike

 Strategjia e RAP dhe Plani aksional 2010-2015

Takimet e Grupit special për reforma në administratën publike, në suaza të Komitetit për stabilizim dhe asocim