Raport vjetor i të dhënave nga Regjistri i të punësuarve në sektorin publik 2018