Konkurs publik për zgjedhjen e 6 (gjashtë) anëtarëve-ekspertë të pavarur të Zyrës nacionale për kompetencë broadband (ZNBK)