Shpërndaje:

Qasje e lirë deri te informacionet me karakter publik

Personi zyrtar

            Në përputhje me obligimet që dalin nga neni (8) i Ligjit për qasje të lirë deri te informacionet me karakter publik (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 13/2006), i cili filloi të zbatohet më 1 shtator 2006-të, poseduesi i informacioneve – Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, për të mundësuar ndërmjetësimin gjatë shfrytëzimit të së drejtës së qasjes së lirë deri te informacionet me karakter publik, cakton personin zyrtar:

Mirsada Shabani
numri i kontaktit të telefonit zyrtar: +389(0)2 3200-900
e-mail adresa: mirsada.sabani@mioa.gov.mk

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Bul. ,,Shën Qirili dhe Metodi”, nr. 54
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

 


Komisioni për mbrojtjen e së drejtës së qasjes së lirë deri te informacionet me karakter publik