Çmime dedikuar Administratës publike 2020 në Ballkanin Perëndimor – Thirrje e hapur!

Shkup, 08 korrik 2020

ReSPA dhe OECD/SIGMA ftojnë iniciativat për udhëheqje në vendet e Ballkanit Perëndimor të cilat demonstrojnë përshtatshmëri dhe përgjigje të suksesshme ndaj krizës së shkaktuar nga COVID-19, të aplikojnë në Thirrjen e hapur!

Institucionet e sektorit publik të cilët demonstrojnë praktika frymëzuese, iniciativa, shërbime dhe masa si përgjigje ndaj krizës së shkaktuar nga pandemia Covid-19, janë të ftuar të aplikojnë në Çmimet e Administratës Publike, përpjekje unike e ReSPA & OECD/SIGMA-së!

ReSPA dhe OECD/SIGMA kanë inicuar Çmimin e Administratës Publike (PA Awards), duke synuar të nxjerrin në pah praktikat më efektive dhe më efikase ndërmjet autoriteteve të vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Shkaku i pandemisë, autoritetet u detyruan të jenë inventiv dhe të përgatitur, në mënyrë efikase të përballen me çështje lidhur me shëndetin publik, shërbimet publike dhe me ekonominë. Çmimet i potencojnë përpjekjet e autoriteteve me të cilët avancohen, promovohen dhe përforcohen mjetet dhe sistemet inovative, efektive, inkluzive dhe të përshtatshme, me të cilat administratat publike të vendeve të Ballkanit Perëndimor përballen me situata të jashtëzakonshme.

Kush mund të aplikojë/të jetë i nominuar?

Kandidati ideal i Çmimit është institucioni i sektorit publik në nivel nacional  i cilit do vend anëtar të ReSPA-së (Shqipëria, Bosnja dhe Hercedgovina, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia) dhe Kosova*. Gjithashtu, institucionet e sektorit publik të nivelit lokal dhe subnacional, mund të aplikojnë përderisa kanë dëshmuar lidhje me institucionin e administratës publike në nivel  nacional (si psh. bashkëpunim/partneritet/transferim të njohurive). Në raste të partneriteteve private-publike, kandidati udhëheqës i nominuar mund të jetë institucion i sektorit publik. Individët nuk mund të marrin pjesë në çmimet!

* Ky shënim nuk është në kundërshtim me paragrafet lidhur me statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë së Kombeve të Bashkuara dhe me Mendim këshillëdhënës të Gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi Deklaratën e pavarësisë së Kosovës.

Informacione plotësuese mbi Rregullat e garës janë të disponueshme në vijim në link-un .

Mënyra e aplikimit?

Për të aplikuar në Çmimet e Administratës Publike (PA Awards), kandidatët duhet t’i dërgojnë aplikime e tyre në platformën e garës së Çmimit të Administratës Publike (PA Awards).

Informacione plotësuese mbi Udhëzuesin e aplikimit janë të disponueshme në vijim në link-un .

Procesi i evaluimit zbatohet nga Juria ndërkombëtare  

Tërë procesin do ta ndjek Juria ndërkombëtare e ekspertëve, e përbërë nga ekspertë ndërkombëtarë të njohur (përfaqësues të ReSPA-së ose ekspertë të pavarur të përzgjedhur nga ReSPA dhe përfaqësues të OECD/SIGMA ose/dhe ekspertë të përzgjedhur nga OECD/SIGMA).  

Informacione plotësuese mbi Udhëzimet e evaluimit janë të disponueshme në vijim në link-un.

Afati kohor

  • 1 – 24 korrik 2020-të: Thirrje e hapur për të aplikuar në Çmimet dedikuar Administratës Publike;
  • 1 – 24 korrrik 2020-të: Thirrje e hapur për të angazhuar vlerësues;
  • 24 – 31 korrik: Verifikim administrativ nga Sekretariati (ReSPA);
  • 1 - 21 shtator 2020-të: Procesi i evaluimit të Çmimeve të Administratës Publike – vlerësues;
  • 21 shtator - 16 tetor 2020-të: Angazhimi i jurisë dhe finalizimi i procesit;
  • nëntor 2020-të: Ceremonia e ndarjes së Çmimeve të Administratës Publike.

 

Më së voni deri më datë 24 korrik 2020-të, nominoni iniciativat tuaja të suksesshme dhe insipuese me të cilat po përballeni me pandeminë e COVID-19 ose me ndonjë krizë tjetër.

Të gjithë kandidatëve, Ju dëshirojmë shumë suksese!

 

Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës