Përdoruesit e të dhënave të cilat i përmban Regjistri Qendror i Popullsisë

Personat juridik të cilët përdorin të dhënat të cilat i përmban Regjistri Qendror i Popullsisë:

  1. Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës;
  2. Enti shtetëror për statistikë;
  3. Мinistria e Arsimit dhe Shkencës;
  4. Telekomi i Maqedonisë АD – Shkup;
  5. Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut;
  6. Evrotrust Technologies JSC.
  7. Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut

 

       Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës