Raport mbi realizimin e Planit vjetor për vitin 2020-të