Thirrje e hapur e Shkollës Rajonale për Administratë Publike (ReSPA)

Shkolla Rajonale për Administratë Publike (ReSPA), publikon Thirrje të hapur për ekspertë dhe trajnues (për persona të cilët nuk janë nëpunës shtetërorë/publik) për sferat: Reforma në administratën publike (RAP) dhe Menaxhim me Financat Publike (MFP), konkretisht, në aspekt të:

·Pushteti qendrorplanifikimi strategjik (përfshirë edhe Integrimin Evropian);

·Rregullore më të mirë;

·Udhëheqje dhe zhvillim të burimeve njerëzore;

·Menaxhimi me kualitet;

·E-Qeveria; dhe

·Monitorim dhe evaluim.

 

Më tepër informacione rreth thirrjes publike janë të disponueshme në linkun në vijim:  https://respaweb.eu/15/experts_db.

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës