Njoftim

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në përputhje me nenin 23 të Ligjit për Pjesëmarrje të të Rinjve dhe Politikat Rinore, për të caktuar personin përgjegjës për punë në Zyrën për rini dhe koordinim, implementimin dhe ndjekjen e çështjeve me interes për të rinjtë, në suaza të kompetencave të fushëveprimit të institucionit, e emëron nëpunësin Diar Selimi.
E-maili për kontakt: diar.selimi@mioa.gov.mk 

Ministria do të vazhdojë të punojë me përkushtim në implementimin e politikave për të rinjtë.

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës