Јавен конкурс за избор на 1 (еден) член-независен експерт на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК)